Onderwijsspecialisten goes Kunst & Cultuur

Projectbeschrijving
Genoemd project bestaat uit twee deelprojecten.
1. Drie Cluster 3 scholen, voor kinderen en jongeren met lichamelijke-, verstandelijke- en meervoudige beperkingen, werken samen binnen dit deelproject. Deze scholen willen een verdiepingsslag maken t.a.v. de integratie van de kunst- & cultuurvakken in hun totale onderwijsaanbod. Concreet komt het erop neer dat er een verdiepingsslag wordt gemaakt waarbij de leerlijnen Leren Leren en Sociaal Emotionele Vorming (SEO) een integraal onderdeel worden van de kunst- en cultuurvakken. Essentieel hierbij is dat de managementteams en het totale personeel bij deze verdiepingsslag wordt betrokken. Meer over de leerlijnen Leren Leren en SEO is hier te lezen.

2. Zes Cluster 4 scholen, voor kinderen en jongeren die extra hulp en ondersteuning nodig hebben ten aanzien van hun gedrag, werken samen aan een ander deelproject. Deze scholen werken samen met externe kunst- en cultuuraanbieders. Deze komen op de scholen workshops geven om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende vormen van kunst en cultuur (binnenschools aanbod). De kunst en cultuurinstellingen maken op deze manier kennis met de verschillende doelgroepen die er op deze scholen zitten.

Resultaten

  • Doorlopende leerlijn van de verschillende kunst- en cultuurdisciplines is verder door-ontwikkeld op basis van de leerlijnen die er al waren. Dit is gebeurd voor een groot deel van de scholen van De Onderwijsspecialisten (behalve voor de leerlingen die een examengericht programma volgen).
  • Voor de Cluster 3 scholen wordt een doorstart gemaakt met het gehonoreerde project Professionalisering Cultuuronderwijs. Ook Het Prisma (De Onderwijsspecialisten) en De Zonnehoek (extern bestuur) zijn hierbij aangesloten. Procesgericht leren en competentie gericht onderwijs staat binnen dit project centraal.
  • Resultaten worden gedeeld op de bovenschoolse studiedagen kunst & cultuur van De Onderwijsspecialisten (kennisdeling).
  • Kunst- en cultuuraanbieders hebben kennis gemaakt met de verschillende doelgroepen die de Cluster 4 scholen bezoeken.
  • Belangrijk neveneffect: kunst en cultuur krijgt met deze cmk projecten een steeds stevigere plek binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs. Meerwaarde wordt onderkend, samenwerkingen met externe organisaties worden meer en meer gewoon.

 
Meer informatie:
Projecteigenaar: De Onderwijsspecialisten, Arnhem e.o.
Contactpersoon: Nico Teunissen, n.teunissen@deonderwijsspecialisten.nl
Website De Onderwijsspecialisten http://www.deonderwijsspecialisten.nl 

Checklists
Download checklist Onderwijsspecialisten culturele Competenties.pdf

Download checklist Onderwijsspecialisten Leerlijnen SEO en Leren leren.pdf

Opbrengsten door Onderwijsspecialisten Cluster 4 scholen