Werkwijze CMK 2019-2020

Opnieuw of voor het eerst deelnemen: CMK 2019-2020

Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de provincie Gelderland hechten eraan dat zoveel mogelijk scholen in Gelderland mee kunnen doen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen vinden een periode van vier jaar soms erg lang om te overzien. Mede daarom is besloten dat voor de laatste twee kalenderjaren van de CMK-periode het opnieuw mogelijk is een projectaanvraag in te dienen. Dat kon tot 1 maart 2018 bij Cultuurmij Oost.

Situatie 1: Je bent al deelnemer aan CMK 2017-2018 en wilt in 2019-2020 doorgaan

Laat je adviseur van Cultuurmij Oost voor 1 maart 2018 weten:

 • Of de inhoud van het projectplan 2019-2020 een vervolg is op het reeds bestaande projectplan 2017-2018 of waar de nieuwe accenten liggen.
 • Welke scholen er in 2019 en 2020 deelnemen
 • Hoeveel leerlingen er deelnemen in 2019 en 2020 (een zo reëel mogelijke inschatting op basis van de 1 oktober-peiling).

Situatie 2: Je bent nog geen deelnemer aan CMK 2017-2018 en wilt graag meedoen in 2019-2020

Neem contact op met Cultuurmij Oost, dan krijg je een contactpersoon toegekend als je die nog niet hebt. Laat hem/haar voor 1 maart 2018 weten:

 • Wat de inhoud van je project is
 • Welke scholen deelnemen in 2019 en 2020
 • ​Hoeveel leerlingen deelnemen in 2019 en 2020 (een zo reëel mogelijke inschatting op basis van de 1 oktober-peiling).

Procedure

De bijdrage is € 14 per deelnemende leerling. Uiterlijk 1 april 2018 hoor je het exacte bedrag waarmee je het projectplan en de bijbehorende begroting kunt inrichten.

 • In de periode april-mei 2018 heb je een of meerdere gesprekken met je adviseur bij Cultuurmij Oost over de projectaanvraag voor 2019-2020.
 • Uiterlijk 1 juni 2018 dien je het projectvoorstel met begroting schriftelijk in bij Cultuurmij Oost.
 • In juni beoordeelt een onafhankelijke adviescommissie alle aanvragen aan de hand van de projectvoorwaarden.
 • Uiterlijk 15 juli 2018 volgt uitsluitsel over de toekenning van je projectaanvraag.
 • Voor continuering van projecten uit 2017-2018 volstaat een aanvulling op het eerder gehonoreerde projectplan. Nieuwe aanvragers dienen een volledig projectplan in te dienen. Deze plannen worden door een onafhankelijke commissie getoetst.
 • NB: De subsidieperiode van CMK duurt tot en met 31 december 2020. Er mag geen subsidiegeld doorgeschoven worden naar 2021! Wij verwachten dat je hiermee rekening houdt in de projectaanvraag en dat de activiteiten gepland zijn tot aan de zomer van 2020.

Toelichting

De kaders voor de projectaanvragen zijn vastgesteld door het FCP en de provincie Gelderland. CMK Gelderland hecht aan de borging van cultuureducatie. Voor projecten die eerder gehonoreerd zijn binnen de CMK-regeling geldt dat in het projectplan helder moet zijn welke stappen voor borging worden genomen. Projecten die voor het eerst deelnemen in 2019-2020 krijgen voorrang boven projecten die reeds in 2013 zijn gestart. Voorwaarden voor deelname aan CMK 2017-2020 zijn:

 • Deelname voor scholen (BO, SBO en SO/vso) en cultuuraanbieders in Gelderland, met uitzondering van de steden Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen die een eigen CMK-programma hebben.
 • Deelname door scholen van 1 januari 2019 t/m 31 december 2020.
 • Samenwerking met culturele partners (lokaal en provinciaal).
 • Cultuureducatie wordt opgenomen in het schoolplan.

Het Projectplan sluit aan op de doelen van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de CMK periode 2017-2020, te weten:

1. Het programma CMK richt zich op implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie met als doel doorgaande leerlijnen te verankeren in het onderwijs.
2. Het programma CMK richt zich op het versterken van de inhoudelijke deskundigheid van leraren, vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie.
3. Het programma CMK richt zich op het versterken van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving met het doel de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.

en verder geldt:

 • Lokale samenwerking (wordt) vastgelegd in een convenant cultuureducatie.
 • Scholen co-financieren in uren en/of in een financiële bijdrage.
 • Deelname aan een Community of practice en de monitor & evaluatie.
 • Gezamenlijke start op projectniveau in februari 2019.
 • Het project heeft een lokale projectleider.