Programma 2013-2016

Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is van onderaf opgebouwd. In ruim vijfentwintig verbetertrajecten werken scholen, culturele aanbieders en gemeenten aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau. In culturele partnerschappen onderzoeken scholen hoe een culturele aanbieder langdurig kan bijdragen aan hun onderwijskundige ambitie. In co-creaties ontwikkelen culturele aanbieders samen met scholen nieuwe producten. In diverse netwerken wordt kennis gebouwd en gedeeld, die in bijeenkomsten en op Meet up beschikbaar komt voor iedereen. 

Verbetertrajecten

In een verbetertraject werken scholen, culturele instellingen en gemeenten samen aan een kwaliteitsslag in hun cultuuronderwijs. Deze trajecten zijn geclusterd in vier programmalijnen en drie thema’s.

1.     Kind centraal - leerlijnen cultuureducatie 
2.     Leerkracht centraal - deskundigheidsbevordering  
3.     School centraal - randvoorwaarden voor cultuureducatie 
4.     Omgeving centraal - duurzame verbindingen 

A.    Muziekeducatie op de basisschool
B.    Nieuwe media
C.    Speciaal onderwijs

Cultuur Oost ondersteunt projectleiders en faciliteert een Community of practice per programmalijn. 

Cultureel partnerschap

In 2015 en 2016 gaan vijf scholen en vijf culturele aanbieders een langdurige verbinding met elkaar aan. Binnen dit partnerschap staat een onderwijskundige ambitie van de school centraal. Hoe kan cultuur helpen deze ambitie vorm te geven? Scholen en hun partners gaan samen op onderzoek uit. Cultuur Oost begeleidt het proces en ondersteunt een kennisnetwerk.

Er zijn voorjaar 2015 vier partnerschappen gevormd: jeugdtheatergezelschap Kwatta met Daltonschool Culemborg; Introdans met Paasbergschool Oosterbeek; beeldend kunstenaar Lotte van Campen en het Kröller Müller Museum met vier scholen in Wijchen; Muzibas met bs. De Wegwijzer in Zutphen.

Co-creatie

In 2015 en 2016 ontwikkelen cultuuraanbieders in co-creatie met scholen nieuwe producten die bijdragen aan een vraag van de school. Cultuur Oost begeleidt het proces en ondersteunt een kennisnetwerk.

Kenniskring

In het kader van het landelijke project "Kennisdeling in de Praktijk" reflecteren schoolbestuurders en directeuren van culturele instellingen in 2015 en 2016 op CMK in Gelderland. Centraal staat de vraag waar de deelnemers elkaar vinden in hun visie op onderwijs en ontwikkeling. 

Bijeenkomsten

De kennis die wordt ontwikkeld in het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt breed gedeeld op netwerkbijeenkomsten en studiedagen. Buiten deze bijeenkomsten gaat het gesprek door op Meetup.   

Deelnemende scholen